นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ CodeMobiles1. บทนำ

          1.1 CodeMobiles เป็นสถาบันอบรมการพัฒนา Mobiles Application และ Web Application รวมไปถึงเป็นผู้ให้คำปรึกษาและพัฒนา Application บนมือถือบนแพลทฟอร์มต่างๆ (Android, iOS และอื่นๆ) ไม่ว่าจะเป็น POSPOS, ThaiDict, TOEIC, CUTEP, Berded, SiamGold, ID Kub, ฯลฯ

          เราตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย โดยออกนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่ออธิบายการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยหรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูล ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ตามจุดประสงค์ของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

          นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพิ่มเติมเนื้อหาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

          1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในที่นี้ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

          1.3 การใช้บริการ การสมัครสมาชิก การเยี่ยมชมเว็บไซต์ และการเข้าถึงบริการกับทาง CodeMobiles ของท่าน ได้รับทราบและตกลงยินยอมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านยินยอม ให้เราเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ หากท่านไม่ยินยอมจะไม่สามารถใช้บริการ สมัครสมาชิก เยี่ยมชมเว็บไซต์เรา และการเข้าถึงบริการของ CodeMobiles ได้


2. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ CodeMobiles

          2.1 เมื่อท่านได้ใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiDict, TOEIC, CUTEP, SiamGold หรือเบอร์เด็ด กับ CodeMobiles จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น บัญชีผู้ใช้ Facebook หรือ Google

          2.2 เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อ “สมัครเรียน” กับ CodeMobiles จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ดังนี้

          2.3 เมื่อท่าน “สั่งซื้อวิดีโอ” คอร์สโปรแกรมมิ่งออนไลน์ กับ CodeMobiles จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น บัญชีผู้ใช้ Facebook หรือ Google

          2.4 เมื่อท่านดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัญชี เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สลิปโอนเงิน เป็นต้น

          2.5 นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ CodeMobiles จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) เป็นต้น

          2.6 CodeMobiles ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยหรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ CodeMobiles ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้


3. วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

          3.1 CodeMobiles จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ จัดส่งใบเสร็จและใบกำกับภาษี ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ CodeMobiles เท่านั้น

          3.2 CodeMobiles ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ CodeMobiles ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น


4. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

          CodeMobiles จะจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยมีระยะเวลาการเก็บรักษาเท่าที่จำเป็นในสัญญาการให้บริการหรือตามที่กฎหมายของประเทศไทยกำหนด โดยเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่มีการลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาสิ้นสุด เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว เราจะลบข้อมูลนั้นออกจากฐานข้อมูลโดยทันที

          และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน CodeMobiles จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง CodeMobiles จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว


5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม (Third-party)

          ในกรณีที่ CodeMobiles ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ CodeMobiles เป็นต้น CodeMobiles จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ CodeMobiles


6. การลบข้อมูล

          สำหรับการ Login ด้วย Facebook หากต้องการจะลบข้อมูลให้ทำดังนี้

          6.1 เปิด Facebook แล้ว Login ด้วย Account เดียวกันกับในเว็บไซต์

          6.2 ไปที่ Settings & Privacy(การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว) > Settings(การตั้งค่า) > Apps and Websites(แอพและเว็บไซต์)

          6.3 ค้นหาแอพพลิเคชัน Codemobiles แล้วกดปุ่ม Remove(ลบออก) จะขึ้นหน้าต่างให้ยืนยัน ให้กดปุ่ม Remove(ลบออก) อีกรอบ

          6.4 เว็บจะกลับมาที่หน้าต่างเดิม ซึ่งจะไม่เจอแอพพลิเคชัน Codemobiles แล้ว แต่ข้อมูลจะยังไม่ลบ ให้ท่านกดปุ่ม View Removed Apps and Websites(ดูแอพและเว็บไซต์ที่ลบออก)

          6.5 ค้นหาแอพพลิเคชัน Codemobiles แล้วกดปุ่ม View(ดู) > Send Request(ส่งคำขอ) จากนั้นทาง Facebook จะส่งคำขอลบข้อมูลมาที่เว็บไซต์ โดยทาง Codemobiles จะลบข้อมูลทุกอย่างของท่านที่เชื่อมต่อกับ Facebook นี้ออกทั้งหมดโดยอัตโนมัติ


7. การขอใช้สิทธิของท่านตามหลักกฎหมาย

          ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายท่านสามารถขอใช้สิทธิในการลบ แก้ไข โอน ตลอดจนอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดก็ตามที่ POSPOS จัดเก็บไว้ โดยเมื่อมีการยื่นคำร้อง เราจะดำเนินการให้ท่านทันที ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอ โดยท่านมีสิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 ดังนี้


8. รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ดังต่อไปนี้

บริษัท โค้ดโมบายส์ จํากัด
3761/104-105 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
support@codemobiles.com
https://www.codemobiles.com
081-359-9468, 087-676-0813, 02-689-8943