CodeMobiles On-site Training Services

บริการอบรมถึงสถานที่ (บริษัท, สถาบัน, องค์กรของท่าน) บริษัทโค้ดโมบายส์ จำกัด เข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่อาจจะทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกในการเข้ามาอบรมที่บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด ไม่ว่าจะเรื่องวันเวลา หรือ การเดินทางต่างๆ ในการอบรม เราจึงมีบริการรับอบรมถึงสถานที่ (On-site Training Service) ด้วยการบริการแบบ On-site Training Service ลูกค้าได้ประโยชน์มากมาย อาทิเช่น
  1) สามารถนัดวันเวลาในการอบรม โดยไม่กระทบกับงานภายในองค์กรของท่าน
  2) มีความประหยัดมากกว่าเมื่อองค์กรของท่านมีผู้เข้าอบรม 5 คน ขึ้นไป
  3) อาจารย์สามารถสอนและให้คำปรึกษาโปรเจคของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
  4) ในกรณีที่จำเป็น ท่านสามารถขอเลือนวันหรือเวลาในการอบรมได้
  5) สามารถเลือกภาษาที่ใช้ในการสอนได้ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

สอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม


รับสอนทุกหลักสูตรของโค้ดโมบายส์


สนใจอบรม On-site ทำอย่างไร?

ขอใบเสนอราคาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • (66)2-689-8943 / (66)87-676-0813
  • support@codemobiles.com
  • Line ID : @codemobiles

Instructor
Chaiyasit Tayabovorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- King Mongkut's University of Technology Thonburi
- Master's Degree in Computer Engineering

- King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : https://www.codemobiles.com/biz/product




Apisit Srimongkolpitak
UX/UI Designer, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- Chulalongkorn University
- Bachelor's Degree in Industrial Design


Customers / ลูกค้า



Contact Us

: (66)87-676-0813
: (66)2-689-8943

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: QuickSupport (วิธีใช้งาน)

: AnyDesk (วิธีใช้งาน)

: Our GitHub

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นอกเวลาทำการฝากข้อความที่
Line: @codemobiles

สมัครเรียน









Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore






Subscribe | Contact Us | Careers | Privacy Policy
Copyright © 2010-2024 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.