การยื่นเรื่องรับรองหลักสูตรอบรม เพื่อขอลดหย่อนทางภาษี 200%

หลักสูตรอบรมของ CodeMobiles ทุกหลักสูตรสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

***หมายเหตุ*** : บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด เป็น นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท คือ จัดฝึกอบรม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับรองหลักสูตร

 1. มีเนื้อหาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามสาขาอาชีพ
 2. มีเนื้อหาสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
 3. ระยะการฝึกอบรมสอดคล้องกับหลักสูตรและไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่นต้องไม่เกิน 50 คน

การฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานมี 2 กรณี ดังนี้

 1. In-house Training : บริษัทจัดฝึกอบรมเองหรือจ้างบริษัทฝึกอบรมภายนอกมาจัดอบรมให้ (กรณีนี้คือ จ้าง CodeMobiles ไปสอน)
 2. Public Training : บริษัทส่งบุคลากรไปอบรมกับบริษัทฝึกอบรมภายนอก (กรณีนี้คือ มาเรียนที่ CodeMobiles)

1. การยื่นเรื่องเพื่อขอลดหย่อนภาษี กรณี In-house Training มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับรองหลักสูตร

 1. คำขอรับการรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (แบบ ฝย / ฝป 1) Download >>
 2. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง หรือจัดจ้างบริษัทฝึกอบรมภายนอกมาดำเนินการให้ (แบบ ฝย / ฝป 2-1) Download >>
 3. ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม (แบบ ฝย / ฝป 3) Download >>
 4. ข้อมูลหลักสูตร
 5. ตารางการฝึกอบรม
 6. ใบเสร็จรับเงิน
 7. เรื่องอนุมัติให้จัดฝึกอบรม
 8. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

 1. เงินค่าตอบแทนวิทยากร-บริษัทที่เข้ามาดำเนินการ เท่าที่จ่ายจริง หรือตอบแทนเป็นของขวัญสำหรับวิทยากรมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท/คน/รุ่น อย่างใดอย่างหนึ่ง
 2. ค่าลิขสิทธิ์ของหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม
 3. ค่าจ้างล่ามระหว่างการฝึกอบรม
 4. ค่าแปลเอกสารประกอบการฝึกอบรม หรือตำรา
 5. ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม หรือตำรา เป็นค่าจ้างจัดทำหรือซื้อมาเป็นเล่ม
 6. ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม
 7. ค่าถ่าย ล้าง อัดและขยายรูปภาพ ค่าบันทึกภาพและเสียงที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
 8. ค่าจัดทำหรือค่าเช่าสื่อในการฝึกอบรม เช่น เทปเสียง เทปวิดีโอ ซีดี วีซีดี ดีวีดี สไลด์ แผ่นภาพ และรวมถึงชุดทดลอง ชุดสาธิตที่ไม่เข้าข่ายการลงทุน (การเช่าต้องมีระยะเวลาที่แน่นอนและสอดคล้องกับหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม)
 9. ค่าวัสดุ เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ต้องไม่ปะปนกับที่ใช้ในการประกอบกิจการตามปกติของผู้ขอรับความเห็นชอบ โดยจะต้องระบุรายการ จำนวนและราคาของวัสดุ เครื่องมือนั้นให้ชัดเจน
 10. ค่าเช่าเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเช่าที่แน่นอนและสอดคล้องกับหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม
 11. ค่าเช่าสถานที่จัดฝึกอบรม
 12. ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับผู้รับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ประสานการฝึกอบรม และวิทยากรระหว่างฝึกอบรม ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 13. ค่าพาหนะเดินทางข้ามจังหวัดไป-กลับภายในประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 2 เที่ยว ยกเว้นค่าเครื่องบิน
 14. ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งผู้รับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ประสานการฝึกอบรมและวิทยากรระหว่างการฝึกอบรม ไป-กลับในประเทศไม่เกินสองเที่ยว ยกเว้นค่าแท็กซี่และค่าเครื่องบิน
 15. ค่าจ้างเหมาพาหนะไปดูงานที่กำหนดไว้ในหลักสูตรภายในประเทศ ยกเว้นค่าแท็กซี่และ ค่าเครื่องบิน
 16. ค่าพาหนะเดินทางภายในประเทศของวิทยากร

*หมายเหตุ

 1. กรณีหลักฐานค่าใช้จ่าย (ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน) ที่ออกโดยร้านค้าหรือนิติบุคคล ได้แก่ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่มีรายการถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมระบุชื่อหลักสูตร / รุ่น / วันที่อบรม / จำนวนเงินให้ชัดเจน (กรณีใบเสร็จรับเงินของโรงแรมให้แนบใบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของค่าที่พักและอาหาร)
 2. กรณีใบสำคัญรับเงินที่ให้บุคคลเป็นผู้รับเงินในการจ้างทำของหรือเป็นค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำอาหาร ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ–ส่ง เป็นต้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน
 3. ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินสามารถใช้สำเนาได้ ให้เซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบ
 4. ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินขอให้แยกขาดกันในแต่ละหลักสูตร แต่ละรุ่นที่ฝึก
 5. กรณีที่รวมใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินกันมามากกว่าหนึ่งหลักสูตรหรือหนึ่งรุ่น ก็ให้ถ่ายสำเนาใบเสร็จนั้นตามจำนวนหลักสูตรหรือรุ่นที่รวมกันมา ให้เขียนหมายเหตุแบ่งแยกแต่ละหลักสูตร แต่ละรุ่นให้ชัดเจนว่าแต่ละหลักสูตร แต่ละรุ่นมีค่าใช้จ่ายหลักสูตรละรุ่นละเท่าไร พร้อมเซ็นชื่อขอรับรองว่าเป็นความจริงด้วย (สามารถทำได้แต่ไม่แนะนำให้ทำ เพราะจะมีปัญหาเวลาพิจารณา)
 6. บิลเงินสดที่ออกกันเองไม่สามารถใช้ได้
 7. ค่าใช้จ่าย 16 ข้อข้างต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีจำนวนเหมาะสมและจำเป็นกับการฝึกอบรม

2. การยื่นเรื่องเพื่อขอลดหย่อนภาษี กรณี Public Training มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับรองหลักสูตร

 1. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (แบบ ฝย / ฝป 2-2) Download >>
 2. เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม แผ่นพับหรือโบรชัวร์
 3. เอกสารกำหนดการอบรมหลักสูตร
 4. เอกสารการอนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
 5. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
 6. วุฒิบัตร, ประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรม
 7. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมเข้าอบรมหรือค่าลงทะเบียน
 2. ค่าพาหนะเดินทางข้ามจังหวัดไป-กลับภายในประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินสองเที่ยวยกเว้นค่าเครื่องบิน
 3. ค่าเช่าที่พักเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ในกรณีสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานไม่ได้จัดสถานที่พักให้

*หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร รวมทั้งความถูกต้องของเอกสารเรื่องกรอบค่าใช้จ่ายการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานภายนอก เหมือนกรณีฝึกอบรมภายใน

เงื่อนไขของสถานประกอบการ-สถาบันที่จัดฝึกอบรม (Public Training)

 1. เป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน เอกชน สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 2. สถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานของทางราชการ
 3. สถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่มีฐานะเป็นมูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย

เอกสารอ้างอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. คำชี้แจงประกอบการขอใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน Download >>
 2. คำแนะนำวิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนลูกจ้างฯ Download >>
 3. คำขอรับการรับรองหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่าย (แบบ ฝย/ฝป 1) Download >>
 4. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง (แบบ ฝย/ฝป.2-1) Download >>
 5. ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม (แบบ ฝย/ฝป.3) Download >>
 6. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกกรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกกับสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (แบบ ฝย/ฝป.2-2) Download >>
 7. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 Download >>
 8. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ (สำหรับหน่วยงานราชการ) Download >>

Contact Us

: (66)87-676-0813
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: TeamViewer QuickSupport

: CodeMobiles Blog


สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.
นอกเวลาทำการ สามารถฝากข้อความไว้ทาง Line: @codemobiles

Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore

Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS?Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async?Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async?Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for Kids
มีของว่างจาก S&P บริการค่ะ

Subscribe | Contact Us | Careers | Privacy Policy
Copyright © 2010-2024 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.