บริษัทโค้ดโมบายส์ จำกัด เรารับทดสอบและให้คำปรึกษาการทดสอบซอฟต์แวร์ ด้วยเทคนิค ที่มีประสิทธิภาพทั้งแบบ Unit, UI และ Performance Test เราสามารถออกแบบ Test-Cases ที่ตรงตามจุดประสงค์ของลูกค้า โดยนำแนวคิด Agile มาประยุกต์ เพื่อให้ท่านผลิดภัณฑ์ที่มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ด้วยราคาที่ยุติธรรม


What is Software Testing?

Software Testing คือ กระบวนการทดสอบ Software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อหาข้อผิดพลาดหรือ(Bug) ที่เกิดจาการทำงานของ Software จากนั่นทำการระบุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อทำการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการ


Terms and Definitions

UI Test คือ การทดสอบส่วนติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ ตัวอย่าง เช่น การกดปุ่ม ,สีที่แสดงผล ,หรือข้อความที่แสดงผล เป็นต้น โดยจะมีการทดสอบเบื้องต้นดังนี้
  • Readiness (Easy to ready)
  • Click (Easy to click)
  • Suitable keyboard layout for each entry UI
  • Wording (wrong word or too long words)
  • Response time to UI (lack to UI)

Unit Test คือ การทดสอบในระดับของ Function ใน Source code ยกตัวอย่าง เช่น Function ที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของ Email Format ที่ลูกค้ากรอก ซึ่งอาจจะมี่หลายรูปแบบ เราจะต้องสร้าง test-cases ขึ้นมาหลายๆ แบบเพื่อทดสอบว่า function ในตรวจสอบสามารถเช็คความผิดพลาดของ Email Format ได้ทุกกรณี

Requirement Analysis การวิเคราะห์ความต้องการเป็นส่วนที่สำคัญมากในการทำ Test เพราะถ้าเราไม่มีการวิเคราะห์ความต้องการ เราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่า Software ที่เรากำลังจะทำการ Test นั่นมีการทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างและมีส่วนการทำงานไหนที่สำคัญ เพราะฉะนั่นการวิเคราะห์ความต้องการจะทำให้เราสามารถ Test ได้อย่างถูกต้องตามความต้องการที่แท้จริง

Test Plan Document คือเอกสารที่ระบุการวางแผนในการทำ Test ว่าเราต้องทำการทดสอบส่วนไหนบ้าง และทำการจัดลำดับความสำคัญการทดสอบว่าส่วนไหนต้องมาก่อนและส่วนไหนจะต้องทำการทดสอบทีหลัง

Test Specification Document ขั้นตอนนี้จะเป็นการทำต่อจากขั้นตอนที่แล้ว เมื่อเรารู้แล้วว่าการทำ Test ของเรามีส่วนไหนบ้างที่จะต้องทดสอบ ทีนี้เราจะต้องมาทำการจัด spec ของแต่ละส่วน ยกตัวอย่าง ส่วนของการเชื่อมต่อ Network ใน Test spec อาจจะเป็นการทดสอบการใช้งานเมื่อ Internet connection และ Internet no connection อย่างนี้เป็นต้น

Test Review Meeting เป็นกระบวนการนำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทดสอบจริง มาโต้แย้งกันในที่ประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จะมี Stakeholders ทุกส่วนเข้าร่วมการประชุม เพื่อทำการระบุว่าข้อผิดพลาดที่ได้จากการทดสอบเป็น Defect จริงหรือไม่

Contact Us

: (66)87-676-0813
: (66)2-689-8943

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: QuickSupport (วิธีใช้งาน)

: AnyDesk (วิธีใช้งาน)

: CodeMobiles Blog

: Gist-GitHub

: ShareCode

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นอกเวลาทำการฝากข้อความที่
Line: @codemobiles

สมัครเรียน

Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore
Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS?Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async?Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async?Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for KidsFlag Counter

Subscribe | Contact Us | Careers | Privacy Policy
Copyright © 2010-2024 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.